Kategorie

Kontakt:

O firmie

Powstałe pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo Biozym rozpoczęło (poprzedzoną wieloletnimi badaniami) produkcję preparatów enzymatyczno-bakteryjnch i enzymatycznych, które:

 • Wspomagają naturalne procesy oczyszczania ścieków,

 • Aktywują możliwości ich regeneracji,

 • Likwidują odory,

 • Zapewniają przywracanie naturalnej stabilizacji i ekologicznej równowagi w biosferze,

 • Pomagają ograniczać powstające zagrożenia.

 

Nasze produkty już w 2010 r. zostały wyróżnione Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”

 

Na początku był...odór !” - a my go likwidujemy... Biozym – naturalnie!!! © Copyright - BIOZYM

 

Biopreparaty enzymatyczno-bakteryjne w oczyszczaniu ścieków.

Olbrzymi postęp w biotechnologii w ostatnich dwóch dekadach wskazał na szerokie możliwości zastosowania bakterii i enzymów w rozkładzie zanieczyszczeń w ściekach. Obecnie na polskim rynku istnieje szeroka oferta preparatów mikrobiologicznych przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, miejskich i przemysłowych. Ogólnie w skład tych produktów wchodzą bakterie w formie przetrwalnikowej – najczęściej z rodzaju:Bacillus, Pseudomonas, Ruminococus, Bacterioides. Prezentowane w literaturze przykłady aplikacji ograniczają się do podania ich nazwy komercyjnej oraz uzyskiwanych efektów, natomiast skład pozostaje z reguły tajemnicą producenta.

Istota działania biopreparatów sprowadza się do biochemicznego rozkładu występujących w ściekach wysokocząsteczkowych związków organicznych:białek, tłuszczów i węglowodanówdo związków prostszych takich jak: wielocukry, kwasy tłuszczowe i aminokwasy.W wyniku dalszych przemian biochemicznych i dynamicznego rozwoju aktywnej biomasy, związki powyższe rozkładają się do:metanu, tlenku węgla i wody (w warunkach beztlenowych); dwutlenku węgla, wody i prostych związków azotu (w warunkach tlenowych).

 

Biopreparaty zwane inaczej biokatalizatorami to mieszaniny wyselekcjonowanych kultur mikroorganizmów o wysokiej aktywności enzymatycznej. Można je podzielić na:

 • Bakteryjne (aerobowe i anaerobowe),

 • Enzymatyczno-bakteryjne,

 • Enzymatyczne.

Efektywność i zastosowania wyszczególnionych wyżej grup biokatalizatorów:

 • Skuteczność preparatów wyłącznie bakteryjnych jest rozciągnięta w czasie i wynika wprost ze stopnia koncentracji bakterii,

 • Dodatek immobilizowanych enzymów do skoncentrowanych bakterii, w znacznym stopniu przyspiesza procesy biologicznego rozkładu,

 • Preparaty wyłącznie enzymatyczne w środowisku ściekowym nie ulegają reprodukcji, stosuje się je prewencyjnie lub interwencyjnie w celu rozkładu złogów organicznych zalegających w odpływach, syfonach, przewodach kanalizacyjnych, drenach rozsączających, a także do regeneracji chłonności złóż.

Z przeprowadzonych niezależnych badań jednoznacznie wynika, że:kluczową rolę w rozkładzie zanieczyszczeń odgrywają enzymy, katalizujące procesy biochemicznego rozkładu.” Enzymy odznaczają się wysoką selektywnością działania, co ma duże znaczenie przy rozkładzie związków opornych na biodegradację, np. detergentów.

Szacuje się, że 50-60 % materii organicznej w ściekach to makromolekuły. Tak więc „większość związków organicznych w ściekach występuje w formie polimerów, których rozkład następuje przez hydrolizę enzymatyczną, stanowiącą podstawę eliminowania makromolekuł ze ścieków.”

Powyższe spostrzeżenia wskazują na ogromną rolę enzymów w procesie rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dlatego też: „biopreparaty zawierające w składzie oprócz przetrwalnikowych bakterii dodatek immobilizowanych enzymów, odznaczają się osiąganą w krótszym czasie, znacznie wyższą efektywnością działania, aniżeli środki oparte wyłącznie na bakteriach.” [Międzynarodowa Konferencja Naukowa Woda - Toruń 2014]

Mając na uwadze wyniki cytowanych badań,Przedsiębiorstwo Biozym posiada w swej ofercie wyłącznie środki enzymatyczni – bakteryjne i enzymatyczne znajdujące szerokie zastosowanie w:

 • Osadnikach gnilnych,

 • Oczyszczalniach przydomowych,

 • Miejskich i gminnych oczyszczalniach ścieków,

 • Sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach,

 • W regeneracji i udrożnianiu niedrożnych drenaży,

 • W ściekach z przemysłu mięsnego, przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii.

Nasze biopreparaty wykazują bardzo wysoką skuteczność w intensyfikowaniu procesów:

 • Rozkładu tłuszczów w ściekach,

 • Kompostowania (także osadów ściekowych),

 • Homogenizacji i dezodoryzacji gnojówki i gnojowicy,

 • Podczyszczania odcieków z wysypisk śmieci,

 • Biologicznej regeneracji zbiorników wodnych i roślin.

 

Linia Ekologiczny Dom

Składają się na nią niezwykle skuteczne preparaty, które w sposób przyjazny dla środowiska umożliwiają: zmywanie, czyszczenie, mycie, odtłuszczanie, oczyszczenie przypalonych i spalonych urządzeń czy powierzchni, udrożnianie odpływów, odkamienianie i likwidowanie odorów - w naszych domach i mieszkaniach.

Ich skład stanowią naturalne, wyselekcjonowane immobilizowane enzymy, biologiczne aktywatory oczyszczania, wyciągi i koncentraty roślinne, które korzystnie wpływają na biologiczny rozkład zanieczyszczeń i ścieków, wspomagając pracę przydomowych oczyszczalni.

Preparaty linii Ekologiczny Dom umożliwiając eliminowanie z naszego życia agresywnej chemii gospodarczej, zdecydowanie ograniczają ilość ekologicznych zagrożeń powstających w naszym najbliższym otoczeniu.

Wracając do preparatów enzymatyczno-bakteryjnych przeznaczonych do stosowania w osadnikach gnilnych, szczególnie podkreślić należy efektywność ich stosowania, bowiem:

 • Mineralizują osady,

 • Zapobiegają powstawaniu kożucha,

 • Zmniejszają skażenie bakteryjne,

 • Zwiększają pojemność czynną osadnika,

 • Likwidują procesy gnilne,

 • Usuwają uciążliwe odory.

Likwidacja procesów gnilnych ma szczególne znaczenie gdy ścieki z osadników przydomowych dowożone są do oczyszczalni ścieków. Zagniłe ścieki stanowią poważne zagrożenie dla przebiegu procesów biologicznych na oczyszczalni - zwłaszcza dla osadu czynnego.

Perturbacje wynikające z gwałtownego deficytu tlenowego,mogą prowadzić nawet do zaniku tegoż osadu, powodując dysfunkcję pracy całej oczyszczalni.

Idealnym rozwiązaniem na obszarach pozbawionych kanalizacji jest stosowanie łącznie z osadnikiem gnilnym filtra piaskowego bądź drenażu rozsączającego. Badania wykazały, że: „ użytki zielone (trawa, krzewy ozdobne, iglaki) w znacznym stopniu przyswajają produkty niepełnego biochemicznego rozkładu takie jak: azotyny, azotany czy substancje powierzchniowo czynne.” [Wodociągi i Kanalizacja Tradycja i Współczesność Poznań 2002]

Wysoki stopień rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach, uzyskiwany w krótkim czasie, dzięki stosowaniu preparatów enzymatyczno-bakteryjnych, zasugerował możliwość zastosowania ich w wielkomiejskich sieciach kanalizacyjnych. Celem tych działań było podczyszczanie ścieków spływających do oczyszczalni i likwidowanie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kanalizacji.

Takie aplikacje miały miejsce już pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku w sieciach kanalizacyjnych Gdyni i Bydgoszczy, gdzie wobec odsunięcia w czasie rozbudowy oczyszczalni zdecydowano się zastosować biopreparat (aktywator)Enzymatyczno-bakteryjny preparatENZYBAC.

Aktywator ENZYBAC obniżył od 5 do 20% ładunekwprowadzonych na oczyszczalnię zanieczyszczeń,zlikwidował uciążliwe odory i spowodował oczyszczenie sieci kanalizacyjnej z nagromadzonych w niej złogów organicznych.

Podobne efekty osiągnięto na oczyszczalni w Cielczy k. Jarocina, gdzie wobec znacznego ograniczenia zużycia wody przez użytkowników, pojawiły się problemy spławności sieci. Przy znacznych długościach instalacji kanalizacyjnych, dochodziło tam do odkładania depozytów i powstawania zatorów. Powodowało to problemy nie tylko eksploatacyjne, ale i społeczne, wobec wydobywających się z instalacji kanalizacyjnych odorów.

Zastosowanieaktywatora ENZYBAC spowodowało upłynnienie i mineralizację osadów, poprawiło spławność kanalizacji, zlikwidowało wydobywające się z niej odory, a jego systematyczne i długotrwałe stosowanie doprowadziło do oczyszczenia całej sieci.

Stosowanie biokatalizatorów do sieci kanalizacyjnych i przepompowni ma uzasadnienie w przeciążonych ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, biologicznych oczyszczalniach ścieków.”

[Przegląd Komunalny 7-8 (70-71) 1997]

Należy podkreślić, że w dynamiczne rozwijającym się świecie, także struktury ścieków ulegajązmianom. Ścieki spływające do: przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb czy sieci kanalizacyjnych zawierają coraz większe ilości trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń. Stanowią je chemiczne środki: myjące, odtłuszczające, spieniające, odplamiające, piorące, odkamieniające, nabłyszczające, dezynfekujące, konserwujące, aromatyzujące, zapachowe, poprawiające smak, konserwanty, kosmetyki, pestycydy, środki ochrony roślin (z mytych warzyw i owoców), a także coraz większe ilości soli, antybiotyków, sterydów i zaledwie tylko upłynnionych nie rozłożonych tłuszczów!!!

Spektakularne efekty'' osiągane dzięki szeroko reklamowanym chemicznym środkom do prania, mycia naczyń, sanitariatów w aspekcie potrzeb i oczekiwań dotyczących oczyszczania ścieków są iluzoryczne(!) - bowiem zakłócają a nawet hamują procesy biologiczne w przydomowych oczyszczalniach.

Chcącutrzymać ich wysoką sprawność niezbędne jest stosowanie coraz większych dawek biopreparatów lub zwiększanie częstotliwości ich stosowania.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Biozym oferuje nowość:enzymatyczno-bakteryjny aktywator NEOZYME.Jest to preparat nowej generacji o rozszerzonej formule immobilizowanych enzymów, skuteczniej radzących sobie z opisywanymi wyżej zanieczyszczeniami.Aktywator NEOZYME pakowany jest w ROZPUSZCZALNE W WODZIE SASZETKI,zapewniające prostotę i wyjątkowy komfort ich stosowania.

Na koniec warto podkreślić, iż szczególnie godnym polecenia jest także preparat enzymatyczno – bakteryjny AGROZYME do utylizacji gnojowicy i gnojówki.

Wzrastająca ilość ferm prowadzących hodowlę trzody chlewnej, bydła drobiu i innych zwierząt (np. futerkowych), stwarza liczne problemy środowiskowe.BiopreparatAGROZYME oprócz wymiernych korzyści w samej hodowli pozwala na bezpieczne rolnicze wykorzystanie gnojowicy jako pełnowartościowego nawozu, przyczyniając się w znacznym stopniu do poprawy warunków glebowych nawożonego nią areału. Aktywator AGROZYME ułatwia także eliminowanie związanych z hodowlą problemów społecznych, ponieważjego cechą immanentną, tak jak i pozostałych oferowanychprzez Biozymbiopreparatów jest likwidacja uciążliwych odorów, powstających w procesach biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych.

Zapraszamy do współpracy,by wspólnie chronić strefę naszego życia -biosferę!

Biozym –naturalnie!

 

© Copyright - BIOZYM Przedsiębiorstwo Biozym Jakub Szwajorek

*Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje powietrze, ląd i wodę. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera jest światowym systemem ekologicznym i obejmuje wszystkie żyjące organizmy i ich powiązania ze sobą i z litosferą (skorupą ziemską), hydrosferą (wodą) i atmosferą (powietrzem).

 

 

 

Referencje